راهنمای معامله گر

توان تحلیل

مقایسه دو روش تصمیم گیری فرایند تحلیل شبکه ای و تحلیل سلسله‌مراتبی فازی به‌منظور ارزیابی توان اکولوژیک کاربری اکوتوریسم (مطالعه موردی: آثار طبیعی ملّی دهلران)

بهره­برداری مستمر از منابع طبیعی تجدیدشونده، متضمّن شناسایی توان اکولوژیک سرزمین در هر محیط است و این شناسایی، با کمک مدیریت بهینه و برنامه­ریزی­شده، امکان استفاده از منابع را فراهم آورده و از تخریب محیط جلوگیری می­کند. آثار طبیعی ملّی دهلران در قالب سه اثر مهمّ طبیعی ملّی شامل چشمه­های آبگرم، چشمه­های قیر و غار خفاش می­تواند بستر مناسبی برای جذب اکوتوریسم در منطقه فراهم کند؛ بنابراین، ترویج اکوتوریسم در این منطقه، به­عنوان پشتوانه­ای برای حفاظت و ابزاری برای تسهیل مدیریت آن محسوب می‌شود. با توجّه به این موضوع، در پژوهش حاضر به ارزیابی و مدل­سازی توان اکولوژیک این منطقه برای کاربری اکوتوریسم پرداخته شده است. در این راستا، پس از انجام مطالعات پایه و تهیّة نقشه‌های موضوعی منطقه از معیارهای خاک، اقلیم، فیزیوگرافی و پوشش گیاهی از روش‌های تصمیم­گیری چندمعیاره، تحلیل سلسله­مراتبی فازی چانگ و فرایند تحلیل شبکه­ای به­منظور استاندارد‌سازی و تعیین وزن معیارها استفاده شد. درنهایت، نقشه­های واحدهای زیستمحیطی منطقه تولید و سپس مدل اکولوژیکی توان منطقه برای اولویّت­بندی کاربری اکوتوریسم پس از آمایش و بررسی مدل اکولوژیک مخدوم، با استفاده از مدل ترکیب خطّی وزنی تهیّه و در سه طبقه برای منطقه ارائه شد. نتایج نشان داد، در روش تحلیل سلسله­مراتبی فازی، 80% از مساحت منطقه برای کاربری اراضی اکوتوریسم مساعد است که با واقعیّت سازگاری توان تحلیل بیشتری داشت، در صورتی که در روش فرایند تحلیل شبکه­ای، 62% از مساحت منطقه مساعد دیده شد. از پژوهش حاضر این نتیجه گرفته شد که روش تحلیل سلسله­مراتبی فازی، انعطاف­پذیری بیشتر و قابلیت بالاتری در تعیین مناطق مناسب برای کاربری اکوتوریسم دارد.

کلیدواژه‌ها

  • ارزیابی توان اکولوژیک
  • اکوتوریسم
  • فرایند تحلیل شبکه ­ای
  • تحلیل سلسله‌مراتبی فازی
  • آثار طبیعی ملّی دهلران

مراجع

ارجمند، احمد (1390) امکان­سنجی ایجاد مناطق نمونة اکوتوریسم (مطالعة موردی: ورزنه)، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، استاد راهنما: دکتر مهران مقصودی، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران.

اقدر، حسین؛ محمدیاری، فاطمه؛ پورخباز، حمیدرضا؛ رحیمی، وحید (1396) مقایسة دو روش تصمیم­گیری Fuzzy-AHP و ANP جهت رتبه­بندی تناسب اراضی به­منظور کاربری اکوتوریسم (مطالعة موردی: منطقة خائیز بهبهان)، پژوهش­های جغرافیای انسانی، 49 (3)، صص. 635-621.

انتظاری، مژگان، آقایی­پور، یوسف (1393) پتانسیل­های اکوتوریسم و ژئوتوریسمی منطقة نمونة گردشگری بیستون با استفاده از تکنیک SOWT، پژوهش و برنامه­ریزی شهری، 5 (16)، صص. 88-75.

پورخباز، حمیدرضا؛ اقدر، حسین؛ محمدیاری، فاطمه؛ رحیمی، وحید (1393) اجرای مدل اکولوژیک کشاورزی با استفاده از AHP و FAHP در محیط GIS (مطالعة موردی: منطقة خائیز بهبهان)، برنامه­ریزی و آمایش فضا، 18 (3)، صص. 48-21.

تولایی، سیمین؛ سلیمانی، محمد؛ جهانی دولت­آباد، رحمان؛ جهانی دولت­آباد، اسماعیل (1396) نقش مشارکت جوامع محلّی در گردشگری پایدار (مطالعة موردی: سرعین)، پژوهش­های جغرافیای انسانی، 49 (1)، صص. 113-95.

جعفری، ضحی؛ میکائیلی تبریزی، علیرضا؛ محمدزاده، مرجان؛ عبدی، امید (1390) ارزیابی توان طبیعت­گردی پارک ملّی گلستان با استفاده از روش ارزیابی چندمعیاره و GIS، تحقیقات منابع طبیعی تجدیدشونده، 2 (4)، صص. 37-25.

رحیمی، وحید؛ پورخباز، حمیدرضا؛ اقدر، حسین؛ محمدیاری، فاطمه (1394) مقایسة مدل­های FAHP باکلی و ANP در ارزیابی توان جنگلداری (مطالعة موردی: حاشیة شهر بهبهان)، بوم­شناسی کاربری، 4 (13)، صص. 30-15.

صیدایی، سید اسکندر؛ حسینی، سید سمیه (1396) ارزیابی، ظرفیت­سنجی و پهنه­بندی مناطق مستعدّ گردشگری با استفاده از سیستم اطّلاعات جغرافیایی (مطالعة موردی: استان اصفهان)، پژوهش­های جغرافیای انسانی، 49 (1)، صص. 94-81.

مخدوم، مجید؛ درویش­صفت، علی­اصغر؛ جعفرزاده، هورفر؛ مخدوم، عبدالرضا (1392) ارزیابی و برنامه­ریزی محیط زیست با سامانه­های اطّلاعات جغرافیایی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

مقصودی، مهران؛ فرجی سبکبار، حسن­علی؛ پرواز، حمیده؛ بهنام مرشدی، حسن (1394) مکان­یابی مناطق بهینة توسعة اکوتوریسم در پارک ملّی کویر با استفاده از GIS و الگوریتم ژنتیک، پژوهش­های جغرافیای انسانی، 47 (2)، صص. 390-367.

Basinski, J. J. (1985) Land Evaluation, Some General Considerations, In Environment Planning and Managemented, Csiro Canberra, 13, pp. 59-65.

Baskent, E. Z. Keles, S. (2005) Spatial forest planning: A review, Ecological modelling، 188, pp. 145-173.

Cheng, E. W. L., Li, H. Yu. L. (2007) A GIS Approach to Shopping Mall Location Selection, Building and Environment, 42 (2), pp. 884-892.

Geneletti, D. Duren, I. V. (2008) Protected Area Zoning for Conservation and Use: A Combination of Spatial Multi-Criteria and Multi-Objective Evaluation, Landscape and Urban Planning, 85 (2), pp. 97-110.

ارزیابی توان آماری تحلیل رگرسیون لوجستیک در آشکارسازی کنش افتراقی سؤال‌های آزمون

اگر چه تحلیل رگرسیون لوجستیک برای شناسایی سؤال‌های سودار آزمون‌های روان‌شناسی و علوم تربیتی معرفی شده است، اما تحقیقات اندکی به صورت تجربی توان آماری آن را مورد ارزیابی قرار داده است. هدف از تحقیق حاضر ارزیابی توان آماری تحلیل توان تحلیل رگرسیون لوجستیک و بررسی عوامل مداخله‌گر در آشکارسازی کنش افتراقی سؤال‌های آزمون بود. برای پاسخگویی به سؤال‌های تحقیق از روش مطالعات شبیه‌سازی مونت کارلو استفاده شد. داده‌های مورد نیاز با استفاده از نرم افزار WINGEN و با توجه به عوامل مداخله‌گر شامل سه حجم نمونه متفاوت، دو نوع DIF هماهنگ یا ناهماهنگ ، چهار مقدار با شدت متفاوت DIF و سه سطح درصد سؤال‌های دارای DIF در 72 شرایط مختلف آزمایشی با صد تکرار شبیه‌سازی شد. نتایج تحقیق حاضر نشان‌گر توان آماری مطلوب تحلیل رگرسیون لوجستیک در آشکارسازی کنش افتراقی سؤال است و پیشنهاد می‌شود این روش بیشتر برای تشخیص DIF هماهنگ و برای کارکرد دقیق در حجم‌های نمونه بسیار بزرگ استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

  • تحلیل رگرسیون لوجستیک -کنش افتراقی سؤال- مطالعات شبیه‌سازی مونت کارلو

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Statistical Power of Logistic Regression Analysis in Detecting Differential Functioning of Test Items

نویسنده [English]

  • Masoud Geramipour

Although logistic regression analysis has been introduced for detecting biased items of psychological and educational tests, but few researches have empirically investigated its power. The objectives of this research توان تحلیل are to evaluate the statistical power of logistic regression analysis and to investigate the mediating factors in detecting differential functioning of test items. Monte Carlo simulation methods were used to answer the research questions. The required data were simulated توان تحلیل using WINGEN software with respect to the mediating factors. The data include 3 different sample sizes, 2 types of uniform and non-uniform DIF, 4 different amounts of DIF and 3 levels of DIF items embedded in the simulated tests in 72 different experimental conditions with 100 iterations. So the results of current توان تحلیل research is an indicator of desired statistical power of logistic regression analysis and توان تحلیل it is proposed that this method is used more when DIF type is uniform and sample size is very large

طلبه عصر انقلاب؛ توان تحلیل سیاسی و شناخت رویدادهای اجتماعی

تخفیف به مناسبت نمایشگاه کتاب تهران

برای اطلاع از آخرین اخبار کتاب و تخفیفات، عضو خبرنامه ایمیلی ما شوید.

پاتوق کتاب فردا
خدمات و امکانات
لینک های مفید

bookroom.ir - Copyright © 2007-2022 - All rights reserved

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه توان تحلیل کتاب فردا می باشد. کلیه محصولات ارائه شده در این سایت مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران به فروش می رسند.

فروشگاه اینترنتی پاتوق کتاب فردا

پاتوق کتاب فردا به عنوان یک فروشگاه اینترنتی کتاب و با هدف ارائه محصولات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی فعالیت می نماید. پاتوق کتاب فردا علاوه بر این که به عنوان یک فروشگاه اینترنتی کتاب فعالیت می نماید، در نظر دارد تا متفکران، نویسندگان و هنرمندان برجسته انقلاب اسلامی را معرفی نموده و امکان دسترسی توان تحلیل به آثار برجسته آنها را فراهم نماید. همچنین از دیگر برنامه های ما معرفی و ارائه نشریات و لوح های فشرده برتر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، ارائه مشاوره و همکاری در زمینه برگزاری نمایشگاه های فرهنگی و ترویج فرهنگ کتابخوانی در دانشگاه ها، مساجد، هیئت ها، و نیز ارائه پیشنهادات مناسب جهت سیر مطالعاتی در حوزه های مختلف است. پاتوق کتاب فردا بانک اطلاعاتی کاملی که عموم مردم می توانند به آن دسترسی داشته و از خرید اینترنتی کتاب لذت ببرند.

برگزیده نخستین دوره جشنواره کتاب مجازی برگزیده هفتمین جشنواره رسانه های دیجیتال

15 درصد تخفیف برای ناشران منتخب به مناسبت نمایشگاه کتاب برای خریدهای بالای صد هزار تومان فقط تا 31 اردیبهشت با کد تخفیف: bookfair1401. توجه داشته باشید با توجه به برگزاری نمایشگاه کتاب تهران و عدم پخش کتاب توسط ناشران، تا اتمام نمایشگاه، تهیه و ارسال برخی کتابها با تاخیر مواجه می شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا